SERVEIS

FALCÓ HUGUET/ARQUITECTES és un estudi d’arquitectura, els membres de la qual tenen una llarga trajectòria i experiència professional dedicada als camps de l’edificació i l’urbanisme . La professionalitat i dedicació de l’equip humà ens ha permès arribar a la realització de projectes i tasques d’índole molt diversa amb les garanties d’obtenció d’uns òptims i contrastats resultats tècnics, formals i competitius dins el mercat actual del sector.

 

ARQUITECTURA I EDIFICACIÓ

Dins d’aquest apartat incloem la redacció de projectes d’obra nova, com per exemple l’habitatge unifamiliar, edificis d'habitatge plurifamiliar entre mitgeres i aïllats, centres docents, pavellons esportius, edificis administratius, centres de salut i assistència primària, llars per a la gent gran, per a disminuïts físics, centres culturals, centres comercials, etc. També el nostre estudi té una dilatada experiència en ampliacions, rehabilitacions, reformes totals i parcials, interiorisme, per a qualsevol tipus d’ús (habitatge, comercial, hoteler, restauració, locals d’oci, edificis per a l’administració, masies, etc.), fins i tot en obres de petita envergadura com poden ser reformes de banys, cuines, execució de pèrgoles, disseny de mobiliari, ... Tots els nostres projectes i obres tracten amb molta cura els temes de sostenibilitat i estalvi energètic, respecta al medi ambient, optimització de costos i rigor d’execució.

• Obra nova (gran i de detall)
• Ampliacions
• Rehabilitacions
• Reformes totals i parcials
• Estudis previs i avantprojectes
• Projectes bàsics i d'execució
• Projectes d'enderroc
• Expedients de legalització
• Arquitectura monumental i commemorativa
• Decoració interior i exterior
• Moblament i ambientació interior
• Moblament i ambientació exterior (públic i privat)
• Jardineria i conservació del paisatge

 

URBANISME I PLANIFICACIÓ

L’estudi té una acreditada i dilatada experiència en tasques i projectes d’ordenació del territori a gran, mitjana i petita escala, amb tot tipus de treballs referents a planejament urbanístic. A escala municipal hem redactat i redactem Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i Plans Generals d’Ordenació (PGO). El planejament derivat desenvolupa l’ordenació prevista en els anteriors amb els Plans Parcials Urbanístics (PPU), Plans de Millora Urbana (PMU), Plans Especials Urbanístics (PEU) que poden abastar més o menys àmbit amb més o menys densitat en funció de les seves previsions. També incloem el seu seguiment i possibles les modificacions puntuals que puguin sorgir al llarg del temps, així com la gestió que tractarem en apartat a part.

• Redacció de Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
• Normes de planejament urbanístic
• Modificacions de Plans Generals d'Ordenació, Plans d'Ordenació Urbanística Municipal i Normes Subsidiàries de Planejament
• Plans Parcials Urbanístics (PPU)
• Plans de Millora Urbana (PMU)
• Plans Especials Urbanístics (PEU)
• Redacció de Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
• Catàlegs de Patrimoni Històric - Artístic
• Informes urbanístics

 

URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL

Els Projectes d’urbanització són aquells documents que desenvolupen l’execució de les obres d’urbanització i obra civil i els seus elements sobre el territori, conformant carrers, vies de circulació rodada i/o de vianants, places públiques o privades, aparcaments, zones verdes i jardins,mobiliari urbà, etc ja sigui d’un sector de planejament complet o bé d’actuacions aïllades. El nostre estudi té dilatada i contrastada experiència en aquest tipus de projectesdirecció d’obres, control econòmic i de qualitat.

• Projectes d'urbanització
• Projectes d'obra civil
• Obres de condicionament i serveis
• Direcció d'obres d'urbanització
• Pressupostos i optimització de costos
• Control econòmic i de qualitat
• Mesures de sostenibilitat i estalvi energètic

 

GESTIÓ URBANÍSTICA

Per a dur a terme l’ordenació i desenvolupament del planejament cal una acurada gestió urbanística que garanteixi els drets i les obligacions dels diferents propietaris que intervenen en un sector de desenvolupament per tal que aquests siguin proporcionals a les seves aportacions. Així, caldrà redactar el document oportú que reparteixi equitativament els beneficis i les càrregues derivades de l’ordenació urbanística i realitzar la nova configuració de les finques, situant l’aprofitament en les zones aptes per a edificar. Aquest i altres temes es resolen en diferents projectes de gestió com poden ser les reparcel·lacions, parcel·lacions, constitució de juntes de gestió, ... El nostre estudi té una contrastada experiència en la realització d’aquest tipus de projectes de gestió urbanística.

• Projectes de parcel•lació
• Projectes de reparcel•lació
• Constitució de juntes de gestió urbanística
• Projectes d'agregació i segregació de finques
• Projectes de divisió horitzontal
• Concreció d'ordenació de volums

 

DICTÀMENS PERICIALS, INFORMES, VALORACIONS, CERTIFICATS, ... 

El nostre estudi és especialista en aquest tipus de tasques que comprèn: Dictàmens pericials, és a dir, l’exposició per escrit de l’opinió motivada i/o justificada  que emet el facultatiu sobre una qüestió de la seva especialitat sotmesa a consideració; Informes tècnics i urbanístics de qualsevol tipus, són exposicions per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement d’edificis, projectes, plans urbanístics, preus, etc. amb les explicacions tècniques oportunes; Certificats, és a dir, documents en els quals s’assegura la veritat o constància d’un fet i/o les circumstàncies relacionades amb matèries pròpies de l’edificació i l’urbanisme; Valoracions i taxacions d’edificis, terrenys o solars consistents en realitzar les actuacions necessàries per arribar a determinar-ne el seu preu en un moment determinat, sigui amb la finalitat hipotecària, judicial, fiscal, tributària, per a peritacions etc.

• Dictàmens pericials  
• Informes tècnics i de patologies  
• Informes urbanístics  
• Certificats  
• Valoracions d'edificis, terrenys i solars  
• Taxacions  
• Peritacions  
• Diagnosis de l'estat d'edificis, urbanitzacions, serveis, ...
• Reconeixement de terrenys i construccions

 

CERTIFICATS ENERGÈTICS (CEE), INSPECCIONS TÈCNIQUES D’EDIFICIS (ITE), CÈDULES D'HABITABILITAT

La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2. El Certificat d'eficiència energètica (CEE) és un document que verifica la conformitat de qualificació d'eficiència energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici. És obligatori per a tots els edificis o parts dels mateixos, amb algunes excepcions puntuals, per poder llogar o vendre un habitatge, local o edifici.

La Inspecció tècnica d’edificis (ITE) consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l'edifici feta per tècnic competent i que dóna lloc al corresponent informe sobre l'estat de l'edifici.
L’informe descriu l'estat actual de l'edifici, les deficiències detectades, el termini del qual es disposa per esmenar-les i la qualificació de l'estat general de l'edifici. És obligatori per a tots els edificis plurifamiliars d’habitatges de més de 45 anys d’antiguitat.

La Cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones. És obligatori disposar-ne i que estigui vigent quan es vulgui vendre o llogar un habitatge. Per obtenir o renovar la cèdula cal que l’arquitecte acrediti aquestes condicions mitjançant un certificat d’habitabilitat de segona ocupació.

• Certificats d'Eficiència Energètica (CEE)
• Qualificació energètica de l'edifici
• Estudis energètics d'edificis i construccions
• Justificació del compliment de la demanda energètica
• Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) obligatori en edificis de més de 45 anys
• Certificats d'habitabilitat d'habitatges nous (cèdula d'habitabilitat)
• Certificats d'habitabilitat de segona ocupació per habitatges existents
• Certificats d'obra nova
• Certificats d'obra existent
• Certificats de solidesa
• Certificats de línies elèctriques

 

ASSESSORIA DE MUNICIPIS, ADMINISTRACIONS, PARTICULARS I ENTITATS

Els professionals d’aquest estudi portem molts anys assessorant en temes d’edificació, obres, estats d’amidaments i pressupostos execució d’obres, etc. També en temes d’urbanisme i gestió, tant a nivell de projectes i plans urbanístics, al·legacions en els períodes d’exposició pública en defensa de drets i interessos particulars i/o públics, com en temes de gestió urbanística per tal de garantir els legítims interessos i justos repartiments de beneficis i càrregues derivades de l’ordenació urbanística dels plans urbanístics. Assessorem a particulars, administracions públiques (ajuntaments, Generalitat, consells comarcals, ...), així com entitats, grups col·lectius i associacions.

• Assessorament en temes d'edificació i construcció, obra nova, reforma, rehabilitació
• Assessorament d'obres, estat d'amidaments, pressupostos, execució  d'obres, .....
• Assessorament en temes de sostenibilitat i estalvi energètic
• Assessorament en temes mediambientals, d'optimització de costos, qualitat d'edificació, ...
• Assessorament urbanístic
• Assessorament i consultoria d'administracions públiques:
       • Autonòmiques (Generalitat de Catalunya)
       • Provincials (Diputació)
       • Comarcals (Consells comarcals)
       • Locals (Ajuntaments)